Медицинска застраховка за чужбина

Застраховката предлага богат избор от 11 риска, обединени в 2 застрахователни покрития.

 

Основно покритие

Разширено покритие „Други рискове, свързани с пътуването“

 

Задължително е Основно покритие.

 

Разширено е по избор на кандидата за застраховане.

 

Покритията могат да се комбинират в 2 варианта:

1. Основно;

2. Основно и разширено;

 

Основното покритие включва:

 

 - Медицински разходи вследствие на злополука и/или заболяване в т.ч.: преглед, изследвания и лечение в амбулаторни условия и стационарно лечение, и превоз с линейка;

-  Спешна стоматологична помощ с лимит до 150 EUR/USD;

Транспортиране до Република България;

Медицински придружител или поемане на разходи на член от семейството придружаващ пострадал;

Репатриране в случай на смърт.

 

Застрахователната сума в основното покритие е в евро или щатски долари.

 

Разширено покритие включва:

- Възстановяване на разходи за телефонни разговори при хоспитализация;

- Удължаване на престоя;

- Преждевременно спешно завръщане;

- Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи;

- Загуба на личен багаж;

- Закъснение на личен багаж.

 

Застраховащ по застраховка „Помощ при пътуване“ може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице. Най-често юридическите лица сключват този вид застраховка на своите служители, които изпращат в командировка, или фирми посредници при набирането на работници извън граница. Сключва се и от спортни клубове, изпращащи професионални спортисти на лагер, състезания и др.;

 

Застраховани по тази полица могат да бъдат само физически лица – български или чуждестранни граждани.

Целта на пътуване може да е различна, например:

 - Организирано пътуване с цел екскурзия или почивка;

 - Любителско каране на ски;

 - Командировка;

 - Тиймбилдинг;

 - Работа в чужбина;

 - Професионално упражняване на спорт;

 - Учащи по програми за обмен;

 

Важно е да се отбележи, че по тази застраховка не могат да бъдат застраховани лица със загубена трудоспособност над 50%, както и лица, поставени под пълно запрещение.

 

 

 

 

Застрахователното покритие е валидно за срока, указан в полицата. Ако не е отбелязано друго, полицата влиза в сила от 0.00 часа на деня, следващ датата на издаване.

 

За еднократни пътувания срокът е по избор на брой дни – от 3 до 365/366;

 

За многократни пътувания в рамките на една календарна година се прилага  вариант "Мултитрип„, в който всяко едно пътуване е не повече от 30 /тридесет/, 60 /шестдесет/ или 90 /деветдесет/ дни.

 

За срок от 120 /сто и двадесет/ дни договор може да се сключи само с разрешение от Централно Управление и при специалнa премия.

 

Периодът на полицата се определя от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане.

 

 

Застраховката може да се сключи с валидност за Зона1 или за Зона2

 

“Зона 1” – включва географските граници на Европа, Средиземноморските страни / Турция, Малта, Египет, Либия, Тунис, Алжир и Мароко, Сирия, Кипър,  Ливан, Израел и Палестина/ и Канарските острови, с изкл. на Република България и страната по местоживеене;

 

“Зона 2” – включва цял Свят, с изкл. на Република България и страната по местоживеене.

 

В случай, че полицата е сключена във вариант «Мултитрип» териториалният обхват се отнася както за зона 1, така и за зона 2 и при издаване на полица се избира зона 2.

 

Ако застрахованото лице е чуждестранен гражданин застраховката е валидна за избраната зона, но е изключена територията на Република България, както и страната по постоянното му местоживеене.

 

Застрахователната сума по разширено покритие е във валутата на основното покритие е в EUR или USD със следните лимити:

 - Възстановяване на разходи за телефонни разговори - до 25 EUR/USD (Зона 1) и до 50 EUR/USD (Зона 2);

 - Удължаване на престоя – до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка;

 - Преждевременно спешно завръщане - до 500 EUR/USD;

 - Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи - до 100 EUR/USD;

 - Изгубване на личен багаж – до 200 EUR/USD за един брой багаж и до 400 EUR/USD в агрегат;

 - Закъснение на личен багаж  - до 50 EUR/USD за закъснение до 24 часа и до 100 EUR/USD над 24 часа.

 

Изберете New Travels Agency за вашето пътуване
Поръчайте вашата е-брошура оттук
Свържете се с нас