Общи условия на Коста Крочиере

Общи условия за продажба на КОСТА Круизи

 

1.   Приложими правила и норми.

 

1.1 Този договор за туристически пакет под формата на морско пътуване се основава на долупосочените общи условия, в допълнение към всякакви допълнителни условия, които се съдържат в брошури, флайери и каталози, отпечатани от Организатора Costa Crocere, наричан по-долу „организатора”, както и друга документация предоставена на пътниците от туристическата агенция.

1.2 Всяко едно от общите условия трябва да се разглежда независимо и отделно от останалите. Пълната или частична невалидност на отделна клауза или алинея не може да обезсили която и да е от останалите клаузи или алинеи съставляващи общите условия на договора.

 

2. Сключване на договора

 

2.1 Резервационната форма трябва да бъде попълнена и подписана от пътника. Същата представлява договор за поръчка на туристическа услуга между пътника и туристическа агенция.

2.2 В случай на единична резервация, извършена за няколко лица, посочени в самата резервация, лицето, извършило тази резервация гарантира, че притежава необходимите права да действа от името на споменатите лица, а така също и че всички договорени задължения ще се спазват и от останалите лица, посочени в резервацията.
2.3 Тъй като корабите не са оборудвани за оказване на помощ при бременност или раждане, няма да се приемат резервации от пътнички, които на предвидената дата за заминаване биха влезли в 24-тата седмица от бременността.
2.4 При сключване на договора, всеки пътник е длъжен да информира туристическата агенция за всякакви възможни болести, физически или душевни състояния, които може да изискват специална грижа или помощ. Не би могла да се приеме резервация за пътници, чието физическо или душевно състояние е такова, че прави участието им на круиза невъзможно или опасно за самите тях или за другите или пък изисква грижи или помощ, които е невъзможно да се осигурят на борда на кораба.

2.5 Подробностите, свързани с круиза, които не се съдържат в документите със сила на договор, брошурите, уебсайта на организатора или други средства за комуникация, ще бъдат своевременно дадени на пътника от туристическата агенция преди началото на пътуването.

2.6 Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия по отношение на специални категории договори (като например при групи или инсентиви), за които ще са валидни условията, конкретно определяни за всеки отделен случай.

3. Плащане  :

 

3.1 За всички круизи при сключване на договора следва да се внесе аванс в предвидения в каталога/резервационната система размер или във всички случаи не по-малко от 30% от цената, включително пълната такса за записване, ако е предвидена такава, като остатъкът се заплаща най-късно до 60 дни преди заминаването. При сключване на договори след гореспоменатия срок цената се внася еднократно в пълен размер.

3.2.За околосветски круизи при сключване на договора следва да се внесе аванс в предвидения в каталога размер или във всички случаи не по-малко от 25 % от цената, включително пълната такса за записване, ако е предвидена такава, като остатъкът се заплаща най-късно до 90 дни преди заминаването. При сключване на договори след гореспоменатия срок цената се внася еднократно в пълен размер.

3.3 Незаплащането на гореспоменатия остатък в установените срокове представлява нарушение, което е в състава на клаузата за експресно разтрогване на договора, обуславяща неговото разваляне по право, като остава в сила обезщетяването на всякакви други вреди, претърпени от туристическата агенция.

3.4 Плащания, извършени в брой в Туристическата агенция се считат за приети едва когато съответните суми действително постъпят при Организатора.

 

3.5 Всички цени се превалутират в български лев по курса на деня на БНБ.

 

4. Цени

 

4.1 Цените включват всичко изрично посочено в каталога/интернет страницата и в договорната форма, подписана от пътника.
4.2 В каталога/интернет страницата е посочена минимална цена, наречена „
Pronto price” и максимална цена, наречена „стандартна ценова листа”.

4.3 Максималната цена, посочена в каталога/интернет страницата в частта „стандартна ценова листа” може да бъде изменена преди определената за заминаване дата вследствие настъпило увеличение (i) цената на въздушния транспорт, (ii) цената на горивото за задвижване на кораба, (iii) на митни сборове и данъци върху включени в туристическия пакет услуги, или пък на пристанищни и/или летищни такси.Изменението на цената на пакета в случай (i) ще бъде равно на пълния размер на увеличението в цената на транспорта, която Организаторът дължи на въздушния превозвач, в случай (ii) – на 0.33% от цената на круиза за всеки долар увеличение в цената на нефта за барел (Nymex) и в случай (iii) – на целия размер на увеличението на митата и таксите.

4.4 Цените следва да се разбират като цени на човек. Ако обаче се окаже, че даден пътник заема сам каютата вследствие отказ или отмяна на резервацията от страна на другите заявители, то същият трябва да доплати за единична каюта.

5
.  Изменения в пътуването

 

5.1 Ако Организаторът е принуден да направи каквито и да било значителни промени относно съществена страна на договора, включително промени в цената преди датата на заминаване, Организаторът трябва да уведоми за това съответния пътник чрез туристическата агенция възможно най – скоро. В тези случаи значително изменение представлява промяната в цената повече от 10 % за цялата сума или промяна която се отразява на факторите, които могат да бъдат счетени за определящи за екскурзията като цяло.  Като прост пример,  изменения от следния тип не се смятат за съществени:

(1) промяна на превозвача, разписание на полета и маршрута на пътуване, при условие, че датата на заминаване и пристигане остава непроменени и достъпът до и напускането на транспортното средство са разрешени на датите и в часовете посочени в разписанието за пътуване.

(2) Замяната на кораба основаваща се на условията посочени в чл.5.4,

(3) промени на маршрута на пътуването въз основана на основанията посочени в чл.5.5.

(4) настаняването в различна каюта въз основа на условията посочени в чл.12.

(5) промени в типа на настаняване в хотел при условия, че хотела е от същия клас.

(6) промени в разписанието на събития и други форми на забавление на борда на кораб.

 

5.2 Пасажер, който получи известие за промяна в съществен аспект или за изменение в  цената по-голяма от 10% има право да се оттегли от договора без да се налагат никакви наказания, или да приеме промяната, която в резултат на приемането става част от договора, заедно с прецизно посочване на съответните изменения и техния ефект върху цената.

Пътникът уведомява Организатора за своето решение – Чрез Туристическата агенция- по възможност в рамките на два работни дни от датата, на която той или тя са научили за изменението. Ако такова писмено уведомление не е изпратено се смята, че изменението е прието.

 

5.3. Ако Организаторът не е в състояние да предостави съществена част от услугите посочени в договора, поради причини не дължащи се на действия или постъпки на пътника, той се задължава да предостави алтернативни услуги, които съответстват на техническите изисквания и изискванията за безопасност, без пътника да дължи допълнително заплащане за тях. Ако алтернативно предложените услуги са съществено по-евтини от първоначално уговорените, на пътника се дължи компенсация за разликата в цената. Ако не е възможна замяна на услугите или ако те са отказани от пътника по приемливи, доказани и уважителни причини, Организаторът трябва да осигури транспорт еквивалентен на транспорта до точката на заминаване, или до което и да било направление, за което би се постигнало съгласие, без допълнително заплащане, само при условие, че такова разрешаване на проблема е неизбежно при създадените обстоятелства. Организаторът компенсира пътника за неизползваните услуги, след приспадане на разходите направени от Организаторът във всяко отношение.

 

5.4 На Организаторът се признава правото да замени плануваното превозно средство с друго с подобни характеристики, ако това се налага поради технически или експлоатационни причини, или с оглед безопасността на кораба.

5.5 Организаторът и Капитанът на съда имат на това основание право да променят графика на пътуването, при наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства или поради причини засягащи сигурността на кораба или неговата навигация.

 

6. Отказ от страна на пътника

 

6.1 Пътник може да се откаже от договора без да дължи неустойка, само когато той или тя са информирани за съществена промяна при условията на чл. 5.1. При такъв случай, ако се налага пътникът да се откаже от договора, той или тя ще имат правото да се възползват от алтернативен пакет или на възстановяване на заплатените суми до момента на отказа. Пакетът, който пътникът възнамерява да използва трябва да е на същата или по-висока стойност  (но без добавки към цената) от тази на първоначалния пакет. Ако Организаторът не може да предостави пакет от равна или по-висока стойност, пътникът има право на компенсация за разликата в цената. Пътникът може да се откаже в деня на направената резервация в рамките на работното време на агенцията без да дължи неустойка.  

6.2 На клиент, който се откаже от договора поради причини различни от тези посочени в предишния абзац ще бъдат удържани  следните суми:

 

Дни до отплаване

Всички круизи без околосветски

Околосветски круизи

Между 05 и 0 дни

100%

100%

Между 06 и 14 дни

75%

100%

Между 15 и 29 дни

50%

75%

Между 30 и 44 дни

30%

50%

Между 45 и 59 дни

20%

50%

Между 60 и  89 дни

70 евро на човек

50%

Повече от 90 дни

70 евро на човек

25 %

 

Процентите могат да бъдат различни в замисимост от условията на конкретната оферта и могат да бъдат променяни от круизната компания

 

Пътник, който се откаже в срок от един ден преди датата на заминаване, не успее да се яви на време за заминаване или се откаже от пътуване след като то е започнало поради каквато и да е причина, няма да има право  на възстановяване на каквато и да е сума и ще трябва да плати изцяло цената.

 

7. Смяна на Пътник

 

7.1 Пътник, който няма обективна възможност да ползва туристическия пакет, може да се смени с друго лице при условие, че: а) Организаторът бъде уведомен чрез туристическата агенция писмено не по-късно от 4 работни дни преди определената за заминаване дата и същевременно му бъдат подадени всички данни за заместващото го лице; б) няма възпрепятстваща причина, свързана с паспорт, визи, медицински удостоверения, хотелски резервации, транспортни услуги или други, които да направят невъзможно ползването на пакета от страна на заместващото лице; в) заместващото лице възстанови чрез туристическата агенция сумата на Организатора, евентуално предвидена в каталога, която последният е изразходвал за извършване на смяната.

7.2 В този случай Пътникът ще трябва да заплати таксата за административно оформяне на смяната в размер на 50 евро на човек. Същият освен това е солидарно отговорен със заместващото лице по заплащането на остатъка от цената, както и на посочената в буква в) от предходния член 7.1. сума.

7.3 Пътническият билет може да се прехвърли само при смяна на пътника по договор, в съответствие с предходните параграфи.
7.4 Ако смяната на пътник, въпреки че съответства на условията по член 7.1, не бъде приета от някой от доставчиците на услуги включени в пакета, Организаторът не поема отговорност в това отношение, а само се задължава да информира своевременно Пътника за съответния отказ.

7.5 Смяна по причини, различни от обективната невъзможност на Пътника да ползва туристическия пакет, или ако за нея Организаторът е уведомен след посочения в чл. 7.1 срок, са обстоятелства, които се смятат за равносилни на отказ от страна на Пътника и нова резервация от страна на заместващото лице, като отказалия се пътник е длъжен да заплати посочените в член 6.2 суми, а заместващото лице – цената в пълен размер.

 

8. Неизпълнение

 

8.1 Ако преди заминаването Организаторът съобщи за отмяна на пакета договорен с договора, поради някаква причина различна от тази дължаща се на действия от страна на пътника, Организаторът, чрез Туристическата агенция трябва да предостави на пътника права да избере друг пакет или компенсация на база на методите предвидени в следващите параграфи.

Новият пакет предложен от Организатора трябва да бъде на същата стойност на отменения пакет. Ако Организаторът е неспособен да предложи пакет на същата цена пътника има право на компенсация за разликата.

8.2 В случай на неконтролируеми обстоятелства, невъзможност да се набавят минимален брой пътници или отказ на пасажер да приеме алтернативен пакет предложен от Организатора, пътникът има право на компенсация само за сумите които действително е платил.

 

9. Задължения на пътниците


9.1 Пътникът трябва да притежава личен паспорт или друг документ, в зависимост от своята националност, валиден за всички включени в маршрута държави, както и евентуални туристически и транзитни визи и медицински удостоверения, ако са необходими такива. Съответната информация, съдържаща се в каталога/интернет страницата се отнася (ако не е посочено друго) за Пътници, чието гражданство е в държавата, където е публикуван каталогът или за която се отнася интернет домейнът.

9.2 Пътникът трябва също да спазва такова поведение, с което да не нарушава сигурността, спокойствието и удоволствието от круиза на другите пътници, като съблюдава правилата на нормална предпазливост и прилежност, а така също всички указания на Организатора, както и правилата и административните или законови разпоредби свързани с пътуването.
9.3 На Пътника не се разрешава да качва на борда на кораба стоки, живи животни, оръжия, боеприпаси, взривни, леснозапалими, токсични или опасни вещества без писменото съгласие на Организатора.

9.4 Пътникът ще отговаря за всички вреди, които Организаторът би понесъл поради неизпълнение на горепосочените задължения. В частност, Пътникът ще отговаря за всички щети, нанесени на кораба или на неговото обзавеждане и оборудване, за вреди, причинени на други пътници и трети страни, а също и за всички нарушения, глоби и разходи, които Организаторът може да бъде принуден по вина на Пътника да заплати на пристанищните, митническите, здравните или други власти на държавите, през които преминава круизът.

9.5 Всички задължения, възникнали към Организатора, породени от действията на Пътника, се поемат изцяло и единствено от Пътника.

9.6 Пътникът е длъжен да предостави на Организатора чрез туристическата агенция всички документи, сведения и други елементи, които могат да послужат на последния да встъпи в правата на самия Пътник към трети лица, които са отговорни за евентуални нанесени му вреди. Той е отговорен към Организатора за всеки опит да възпрепятства встъпването в неговите права.

9.7 Пътникът е длъжен да предостави на Организатора цялата информация, необходима на последния да изпълни своите задължения по отношение на сигурността (“security”).

 

10. Правомощия на капитана


10.1 Капитанът на кораба има пълното право да процедира без лоцман, да взема на буксир и да оказва помощ на други кораби при каквито и да е обстоятелства, да се отклонява от обичайния курс, да навлиза в произволни пристанища (независимо дали са включени в маршрута на кораба или не) и да прехвърля Пътника и неговия багаж на друг кораб за продължаване на пътуването.

10.2 Пътникът е подчинен на дисциплинарните правомощия на капитана на кораба по отношение на всичко, свързано със сигурността на кораба и плаването. Ако капитанът прецени, че даден Пътник не e в състояние да започне или да продължи пътуването, или пък че същият представлява заплаха за сигурността, здравето или невредимостта на кораба, екипажа или на другите пътници, или пък поведението му е такова, че пречи на другите пътници да се наслаждават на круиза, капитанът има право, в зависимост от случая: а) да недопусне пътника на борда на кораба; б) да свали пътника на междинно пристанище; в) да не позволи на пътника да слезе на междинно пристанище; г) да не разреши на пътника достъп до определени зони на кораба или участие в определени дейности на борда. Аналогични мерки могат да бъдат предприети самостоятелно, в границите на полагащите им се правомощия по закон или по договор, от въздушните превозвачи или други доставчици на услуги, като по отношение на тях Организаторът не носи никаква отговорност.
10.3 Организаторът и капитанът на кораба имат право да изпълняват всяко нареждане или указание, издадено от правителствата или властите на която и да е държава или от длъжностни лица, които действат или декларират, че действат от името на или със съгласието на съответните правителства или власти или всеки друг гражданин на дадена република, който на базата на действащата застраховка на кораба от военни рискове, има право да издава такива заповеди или указания. Всички действия или пропуски извършени от Организатора или капитана в изпълнение или вследствие на такива заповеди или инструкции, няма да се считат за неизпълнение на договора. Свалянето на пътници и багаж в съгласие с такива заповеди или указания, освобождава Организатора от каквато и да е отговорност за продължаване на пътуването или за репатриране на пътниците.

 

11. Настаняване на борда или в хотел


11.1 Организаторът има право да определя каюта за Пътника, различна от първоначално определената в случай, че тя е от същата категория.

11.2 Ако в пакета е предвидено настаняване в хотел, при липса на официална класификация от компетентните власти, също и в страните членки на Европейския съюз, на територията на които се отнася съответната услуга, категорията се определя от Организатора въз основа на собствени критерии за оценка на стандартите за качество.

 

12. Отговорностите на Организатора


12.1 Организаторът ще носи отговорност за всяка от причинените вреди на пътника от цялостното или частично неизпълнение на договорените дължими услуги, независимо дали те се доставят от самият Организатор или от трети страни доставчици на услуги. Организаторът ще бъде освободен от отговорност, когато вредата произтича от факти приписвани на пътника (включително и действия предприети по собствена инициатива от последния по време на изпълнението на туристическите услуги) или приписвани на която и да е трета страна, обвързана непряко с изпълнение на дейностите, предвидени в договора, като резултат от злополука, форсмажор или от други обстоятелства, които споменатият Организатор не е могъл да предвиди или предотврати, въпреки професионалното му усърдие.
12.2 Всяко освобождаване от или ограничаване на отговорността, оправдание и изключение, на които може да се позове  Организаторът по силата на настоящия договор, се отнася също така и за всички лица, които са или се считат за негови служители, пълномощници, помощен персонал, агенти, подизпълнители или всякакви други сътрудници, както и застрахователите на организаторите  на Организатора.

12.3 Ако Организаторът е изплатил обезщетение на пътника, самият Организатор встъпва в неговите права и действа вместо него спрямо третите лица.

 

13. Екскурзии


13.1 Екскурзиите, дори ако са публикувани в каталога/интернет страницата, не са включени в туристическия пакет, за който се отнася настоящият договор. Те са предмет на общите условия със сила на договор на местния оператор, който доставя съответните услуги, и на приложимите национални закони и разпоредби.

13.2 Цените и маршрутите на екскурзиите, публикувани в каталога/интернет страницата, имат примерен характер и подлежат на именения. Разписанията и маршрутите на екскурзиите могат  да бъдат изменени, както под въздействие на външни обстоятелства (напр. атмосферни условия, стачки, закъснения в транспорта и т.н.), така и във връзка с оперативните нужди на доставчиците на съответните услуги.

13.3 В случай на анулиране на екскурзия по технически причини, при форсмажорни обстоятелства или при невъзможност да се достигне минималният брой участници, Costa Crociere ще възстанови на пътниците заплатената от тях сума в размера, в който е предоставен на местния оператор.

13.4 Освен ако не е посочено друго, екскурзиите се извършват със средства, които не са специално оборудвани за инвалиди.

13.5 По отношение на определени видове екскурзии могат  да бъдат приложени специални условия, изисквания или нормативи в зависимост от техните характеристики (напр. използване на превозни средства, управлявани от Пътника).

13.6  Резервираните екскурзии могат да се променят или анулират до 10 дни преди отплаване на кораба и стойността им не се възстановява, ако не бъдат използвани.

14. Въздушен Транспорт

 

14.1 След издаване от авио компания на самолетен или друг пътнически документ на името на пътник и при условие, че този билет е приет от последния се смята, че е налице договор за въздушен транспорт между пътника и авио компанията. Следователно във връзка с въздушния транспорт от всякакъв вид Туристическата агенция не може да бъде считана за авиокомпания или  за организация, играеща ролята на авиокомпания. Правата на пътника на базата на договора за въздушен транспорт и нормите приложими към него (Монтреалската Конвенция от 28 май 1999, Наредба No 889/2002 НА Европейската Комисия и националните закони), включително правото на компенсация за вреди в случй на смърт или нараняване, са следователно ограничени в отношенията между пътника и авиокомпанията.

14.3 Ако Туристическата агенция снабди пътник със самолетен билет, се счита, че пътникът има сключен договор за въздушен транспорт със съответната авиокомпания. В този случай Туристическата агенция не носи отговорност пред пътника за: промени в деня, часа на полета, други промени, в резултат на които за пътника възникнат неудобства, дори и същите да бъдат свързани с пропускане на начален час на отпътуване на кораба на Организатора.

 

5. Корабен лекар

 

15.1 Корабният лекар ще помага на пътниците като самоназначен професионалист, а не като работник на Организатора. Прибягването до услугите на корабния лекар е следователно доброволно и пътникът трябва да плати съответната такса.
1
5.2 Решенията на корабния лекар свързани с това дали е подходящо пътника да се качи и/или да продължи с круиза са задължителни и належащи.

 

16. Грижа за ценностите

На разположение на пътниците на кораба има сейф; Организаторът не поема каквато и да е отговорност за пари в брой, документи, ценни книжа, бижута и ценни предмети, които не са оставени за съхранение в споменатите сейфове.

1
7. Задължение за помощ

Задължението на Организатора да помага на пътниците е ограничено до прилежното изпълнение на задълженията по договора и съгласно закона.

 

18. Рекламации и оплаквания

 

В случай на каквото и да е възможно неизпълнение в организацията или извършването на самия круиз, пътниците, които в друг случай може да са предмет на лишаването от права, трябва да предявят всички претенции писмено под формата на оплакване, отправено към Организатора. Такива оплаквания трябва да бъдат направени в момента на появата на събитието или, ако не се узнае веднага, в рамките на 10 дни от датата предвидена за връщане на мястото на заминаване. Организаторът ще разгледа своевременно и добросъвестно всички представени рекламации, като ще положи всички усилия, когато това е възможно, за бързото им и справедливо решаване на приятелска основа.

19. Застрахователно покритие

 

19. 1 Застраховка на кораба - сключва се по желание на клиента към круизната резервация

19.1.1 Застрахователният договор се сключва между Пътника и застрахователната компания избрана от Коста круизи, чрез туристическата агенция . Следователно всички задължения и разходи по него са изключително за сметка на пътника. Застраховка важи на кораба и при закупени, екскурзии на сушата от Коста круизи. Застраховката е без  асистанс (сумата по заплатените услуги се възтановява на застрахованото лице, в зависимост от договореното покритие, срещу необходимите документи след приключване на круиза).

19.2 Застраховка на сушата

19.2.1 Пътници закупили от Коста круизи, екскурзии на сушата, по време на престоя на кораба на пристанищата по маршрута, са застраховани по условията на т 19.1.1.

19.2.2 Пътници слизащи самостоятелно на сушата, по време на престоя на кораба на пристанищата по маршрута, без организирани мероприяприятия от Коста круизи, няма застрахователно поклритие по т 19.1.1.

Те могат да сключат допълнителна застраховка с избрана от тях застрахователна компания.

 

Изберете New Travels Agency за вашето пътуване
Поръчайте вашата е-брошура оттук
Свържете се с нас